زیر دسته ها و محصولات Galvanized-bonding-clamps

کلمپ اتصال تسمه گالوانیزه به میله گالوانیزه به اشکال گوناگون می باشد و از خصوصیات این

مشاهده

کلمپ اتصال تسمه گالوانیزه به تسمه گالوانیزه به شکل چهار راه تسمه گالوانیزه که

مشاهده

کلمپ اتصال میله گالوانیزه به میله گالوانیزه به شکل چهار راه میله گالوانیزه که

مشاهده

کلمپ گالوانیزه میله صاعقه گیر به شکل یو u بوده است و در دو

مشاهده