زیر دسته ها و محصولات Secondary-protection-internal-and-Surge-ester

کاربرد ارسترهای صاعقه گیر کلاس B در ورودی ساختمان می باشد. به صورت موازی

مشاهده

کاربرد سرج استر کلاس C در تابلوی اصلی و فرعی می باشد. این

مشاهده

سرج استر کلاس D جهت حفاظت در مقابل کوپلینگ القایی و

مشاهده

حفاظت ثانویه و سرج استر MCDتجهیز حفاظتی برای هم بندی حفاظت صاعقه بر پایه استاندارد

مشاهده

حفاظت ثانویه و سرج استر V20تجهیز حفاظتی برای هم بندی حفاظت صاعقه بر پایه استاندارد

مشاهده

حفاظت ثانویه و سرج استر USM A تجهیز حفاظتی برای هم بندی حفاظت صاعقه

مشاهده