قرقره کابل کشی زاویه هوایی PVC & AL

قرقره کابل کشی زاویه هوایی PVC

&_AL در کابل کشی در پیچ ها و زاویه ها که در روی تور ها استفاده می گردد و سبب بهبود فرآیند کابل‌کشی در پیچها و زاویه ها می گردد.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.